Документа, закони и прописи

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.ГОДИНУ

С Т А Т У Т ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У НИШУ

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2017/18.ГОДИНУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 2018.

Прва измена КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Друга измена КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019, годину.

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2016/17.ГОДИНУ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УГОВАРАЧА ОСИГУРАЊА - ОСИГУРАНИКА ПРЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ОД ПОСЛЕДИЦАНЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

Летопис за школску 2015/16. годину

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЛАМА, НАГРАДАМА И ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ И СПОРТИСТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ НИШ

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ПРАВИЛНИК О ОСТВАРИВАЊУ И ЗАШТИТИ ПРАВА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ НИШ

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “СВЕТИ САВА“ У НИШУ

ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ПУТНИХ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ „СВЕТИ САВА“ НИШ

ЛЕТОПИС за школску 2014/15. годину 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТИ САВА“ НИШ 

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “ СВЕТИ САВА”  

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНОЈ, ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ

ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “СВЕТИ САВА“ У НИШУ 

ПРАВИЛНИК

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "СВЕТИ САВА" 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “СВЕТИ САВА“ НИШ 

ПРАВИЛНИК О РАДУ Основне школе „Свети Сава“ Ниш 

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У НИШУ 

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ