ДИРЕКТОР

Биографија

 • Професор разредне наставе са положеним испитом за лиценцу
 • Четрнаест година радног искуства на пословима наставника
 • Учесник на многобројним акредитованим програмима, семинарима, стручним трибинама и симпозијумима
 • Сарадник у раду на пројектима, радионицама, угледним и огледним часовима
 • Организатор и реализатор хуманитарних акција, студијских путовања, посета и дружења 
 • Реализатор огледних и угледних часова из различитих наставних предмета
 • Припрема и пратња ученика на такмичењима и смотрама
 • Реализатор излета, екскурзија и школа у природи
 • Организатор, реализатор и учесник на фестивалима, промоцијама, изложбама...
 • Менторство студентима и приправницима Учитељског факултета
 • Члан неколико испитних комисија у млађим разредима
 • Дугогодишњи члан и делегат школе у Учитељском друштву из Ниша
 • Члан и заменик председника Школског одбора (2014-2017)
 • Сарадња са свим врстама медија
 • Сарадња са представницима различитих институција од значаја за развој школе
 • Сарадња са представницима локалне самоуправе

 

 Визија

 ОШ ’’Свети Сава” у Нишу је модерна школа по мери детета и институција коју завршавају квалитетно образовани ученици са функционалним знањем које ће бити добра основа за даље образовање и живот.

 • То је отворена школа која тежи активној улози у друштвеном окружењу и која ће ићи у сустрет друштвеним променама, у којој ће реформе и целоживотно учење бити процеси који стално теку!
 • Ова школа се развија и расте, ово је школа која учи!
 • Подстицати лични, социјални, емотивни и интелектуални развој свих ученика и наставника који ће, у атмосфери поверења, међусобног уважавања и толеранције, радити, стварати и стицати квалитетна и трајна знања, вештине и вредности, применљиве у даљем образовању, личном и професионалном развоју.
 • Ауторитетом свих запослених наметнути школу као институцију образовања и као оазу моралних и културних вредности локалне средине.

 

 • Оснажити наставнике да себе прпознају као успешне појединце и креаторе личног успеха, успеха својих ученика и успеха школе.
 • Идеје, мере и кораци деловања:
 • Задржати међу запосленима атмосферу личног и професионалног уважавања и поверења
 • Са родитељима изградити јасно дефинисан однос поверења и активно их укључити у живот школе
 • Подстицати индивидуалност и креативност ученика, а избегавати једнакост у осредњости

 

 • Проширити и успоставити квалитетнију сарадњу са локалном заједницом, надлежним органима и институцијама
 • Радити на побољшању материјалног статуса школе
 • Оформити тимове који ће се бавити писањем и имплементацијом пројеката, као и међународном сарадњном (стране амбасаде, школе, фестивали...)
 • Посебну пажњу посветити организацији рада у продуженом боравку и библиотеци
 • Реорганизовати школски простор 
 • Реконструисати паркет у фискултурној сали
 • Санирати оштећења у школском дворишту и оплеменити простор младицама и мобилијаром за ученике млађих разреда
 • Афирмисати спорт и физичку културу
 • Неговати уметност
 • Очувати природу

“Морамо се потрудити да нам школе не остаре, да нам се пре времена не уморе... И да нам деца долазе у школу своје, а не наше младости”

 

                    Душан Радовић

Визија је умеће сагледавања невидљивог,
 али  визија без конкректне акције је сањарење