ШКОЛСКИ ОДБОР

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ШКОЛСКА 2023/2024.ГОДИНА

 

Септембар:

 • усвајање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада ОШ "Свети Сава" за претходну школску годину;
 • усвајање Извештаја о раду директора ОШ "Свети Сава" за претходну школску год.;
 • усвајање Годишњег плана рада ОШ "Свети Сава" за текућу школску годину;
 • усвајање плана рада школског одбора;
 • информација о стању припремљености школе за нову школску годину и материјалним проблемима;
 • давање сагласности на одлуку Наставничког већа о релацијама за екскурзије по разредима и терминима извођења, као и на одлуку о програму школе у природи;
 • текућа питања.

Октобар - јануар:

 • именовање пописних комисија;
 • разматрање извештаја о раду директора школе на крају првог полугодишта;
 • припреме за обележавање Дана школе - Светог Саве;
 • текућа питања и решавање спорних питања.

Јануар - фебруар:

 • доношење финансијског плана за 2024. годину;
 • разматрање стања у школи;
 • разматрање успеха који су ученици постигли у првом полугодишту;
 • разматрање безбедноси ученика и запослених у школи;
 • разматрање могућности побољшавања васпитно - образовног рада у установи;
 • усвајање извештаја пописних комисија за претходну календарску годину;
 • усвајање извештаја о реализацији финансијског плана за календарску 20 годину;
 • усвајање завршног рачуна за календарску 2023. годину;
 • текућа питања и решавање спорних питања.

Март - јун:

 • припремање и предузимање потребних мера за пролећно уређење школског простора и околине;
 • доношење одлуке о издавању школског простора и именовање комисије за издавање школског простора;
 • именовање комисије за бодовање радника за чијим радом је делимично и у потпуности престала потреба;
 • разматрање успеха ученика на крају наставне године;
 • разматрање остварених резултата на свим нивоима такмичења ученика;
 • разматрање постигнућа запослених;
 • усвајање извештаја о раду директора школе на крају наставне године;
 • усвајање извештаја о реализованим екскурзијама и школама у природи;
 • текућа питања и решавање спорних питања.
 • Усвајање новог Школског развојног плана

Август:

 • припрема за нову школску годину;
 • текућа питања и решавање спорних питања.

Поред наведених питања Школски одбор ће се у току ове школске године бавити по потреби и бројним другим питањима која се буду поставила у току рада, а све у складу са задацима овог органа који проистичу из Закона, Статута школе и Пословника о раду Школског одбора.