ШКОЛСКИ ОДБОР

Чланови Школског одбора

Зоран Денић (представник запослених)

Илија Стојадиновић (представник запослених)

Санела Тарана (представник запослених)

Мирела Илић  (представник родитеља)

Љиљана Раос (представник родитеља)

Анита Савићевић  (представник родитеља)

Ђорђе Радосављевић (представник локалне самоуправе)

Иван Голубовић (представник локалне самоуправе)

Петар Симовић (представник локалне самоуправе)

 

Програм рада Школског одбора

Септембар

 • усвајање Плана рада Школског одбора;
 • усвајање Извештаја о раду директора школе;
 • усвајање Извештаја о раду Школе за претходну школску годину;
 • усвајање Годишњег плана рада Школе;
 • усвајање школских програма;
 • усвајање Развојног плана школе
 • информација о стању припремљености школе за нову школску годину и материјалним проблемима;
 • давање сагласности на одлуку Наставничког већа о релацијама за екскурзије по разредима и терминима извођења, као и на одлуку о програму школе у природи;
 • давање мишљења о избору кандидата по конкурсу;
 • доношење одлуке о издавању школског простора;
 • доношење одлуке о лицитацији;
 • текућа питања.

Новембар

 • доношење финансијског плана за 2015;

Децембар

 • разматрање успеха ученика на крају првог полугодишта и предузимање мера за побољшање услова рада школе и остваривање образовно-васпитног рада;
 • припреме за обележавање Дана школе (27. јануар);
 • именовање пописних комисија;
 • текућа питања.

Март

 • припреме и предузимање потребних мера за пролећно уређење школске средине;
 • усвајање извештаја о пословању и годишњем обрачуну;
 • текућа питања.

Јун

 • разматрање успеха ученика на крају наставне године;
 • утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета Републике и Града;
 • усвајање извештаја о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 • текућа питања.

Август

 • припреме за нову школску годину;
 • текућа питања.

Поред наведених питања Школски одбор ће се у току ове школске године бавити по потреби и бројним другим питањима која буду искрсла у току рада, а све у складу са задацима овог органа који проистичу из Закона и Статута школе.